artykuł nr 1

Organizacja

O R G A N I Z A C J A:1. Na czele Domu stoi dyrektor, który zarządza i kieruje całokształtem działalności Domu na zasadach jednoosobowego kierownictwa.

2. Dyrektor działa w granicach upoważnienia określonego w Statucie Domu.

3. Dyrektor jest uprawniony do samodzielnego składania oświadczeń woli w imieniu Domu.

4. Dyrektorowi służy prawo do udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Domu przed urzędami, instytucjami, sądami a także innymi podmiotami w sprawach, których stroną jest Dom a także do podejmowania czynności zwykłego zarządu niezbędnego do prowadzenia stosownej działalności Domu.

5. W okresie nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni inny przez niego upoważniony pracownik- działający w jego imieniu w zakresie niezbędnym do zapewniwnia prawidłowego funkcjonowania Domu.
6. W skład Domu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  a). Dział Opiekuńczo-Wspomagający,
  b). Dział Administracyjno - Gospodarczy,
  c). Dział Księgowości,
  d). Samodzielne stanowiska pracy.