artykuł nr 1

STATUS PRAWNY lub FORMA PRAWNA:

jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego (powiatowa jednostka organizacyjna).Podstawę działania Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach stanowią:
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. , poz. 163,


- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. - "Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną", /Dz. U. Nr 133, poz. 872/,


- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 964)
w sprawie domów pomocy społecznej,


- Statut Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach nadany uchwałą Nr IX/108/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie nadania Statutów Domom Pomocy Społecznej prowadzonym przez Powiat Łdzki Wschodni,


- Regulamin Organizacyjny Domu i zarządzenia dyrektora.