artykuł nr 1

Przedmiot działalności i kompetencje

Zakres obowiązków:
c) PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE:

Przedmiotem działania Domu jest świadczenie usług:

1. w zakresie potrzeb bytowych zapewniając;

- miejsce zamieszkania,
- wyżywienie.
- odzież i obuwie,
- utrzymanie czystości,

2. opiekuńczych polegających na:

- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
- pielęgnacji,
- niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,

3. wspomagających polegających na:

- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
- podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,
- umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych, kulturalnych i rekreacyjnych,
- zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
- stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
- działaniu zmierzającym do usamodzielniania mieszkańca w miarę jego możliwości,
- pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny,
- zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków
pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
- finansowaniu mieszkańcowi Domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust 2 pkt 1 ustawy,
- zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach,
- sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców Domu.

ZADANIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH DZIAŁÓW.

1. Podstawowym zadaniem wszystkich działów i wszystkich pracowników zatrudnionych w Domu jest zapewnienie mieszkańcom warunków życia zbliżonego w maksymalnym stopniu do warunków domu rodzinnego, w którym każda z zamieszkujących osób odczuwa atmosferę ciepła rodzinnego, życzliwości i wzajemnego zaufania.
2. W szczególności wszystkie działania mają zapewnić zaspokojenie potrzeb bytowych opiekuńczych i wspomagających mieszkańców w sposób i w stopniu umożliwiającym ich godne życie.
3. We wszystkich poczynaniach obowiązkiem każdego pracownika jest gospodarcze, racjonalne i celowe wykorzystanie środków będących w dyspozycji Domu.

ZAKRESY DZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW.

I. Dział opiekuńczo-wspomagający zapewnia zaspokojenie codziennych potrzeb mieszksańców w zakresie:

1. pielęgnacji - z karmieniem, ubieraniem, myciem i kąpaniem osób, które
nie mogą samodzielnie wykonywać tych czynności,
2. umożliwiania mieszkańcom korzystania ze świadczeń zdrowotnych
poprzez zgłaszanie wizyt lekarskich, badań laboratoryjnych, przewozów
do placówek służby zdrowia zobowiązanych do udzielenia usług
medycznych zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym,
3. wyposażenie pomieszczeń mieszkalnych i socjalnych w niezbędne meble i sprzęty, pościel i bieliznę pościelową oraz środki utrzymania higieny osobistej,
4. wyżywienia, w tym również dietetycznego według wskazań lekarza,
5. terapii zajęciowej,
6. organizacji życia kulturalnego, religijnego, rozrywek, oświaty i rekreacji,
7. spokoju i bezpieczeństwa na terenie Domu oraz opieki w czasie
zorganizowanych zajęć poza domem

oraz obejmuje:

8. poznanie osobowości i zainteresowań mieszkańców,
9. pomaganie mieszkańcom w rozwiązywaniu problemów,
10. współpracę z lekarzami,
11. prowadzenie terapii zajęciowej,
12.prowadzenie obowiązującej dokumentacji,
13. organizowanie czasu wolnego mieszkańcom.

II. Dział Administracyjno-Gospodarczy zapewnia właściwą bazę materialną funkcjonowania Domu i jego obsługi administracyjnej w zakresie:

1. bieżącej konserwacji oraz remontów obiektów Dom i wyposażenia technicznego;
2. ochrony mienia Domu przed zniszczeniem, kradzieżą itp.;
3. postępowania w sprawach wynikających z ustawy "Prawo zamówień publicznych";
4. technicznego i materiałowego zaopatrzenia Domu;
5. planowania i realizacji zapotrzebowania Domu w odzież i bieliznę osobistą oraz pościelową, paliwa, środki czystości i dezynfekcji, artykuły gospodarcze;
6. spraw transportu,
7. sporządzanie analiz i sprawozdań.

III. Dział księgowości obejmuje sprawy wchodzące w zakres:

1. budżetu i planu finansowego Domu,
2. kontroli i  wykonania budżetu.
3. nadzori i kontroli kasy Domu,
4. rejestracji fundusz płac,
5. rozliczania Domu z innymi podmiotami;
6. gospodarki środkami finansowymi oraz działań zmierzających do uzyskania środków;
7. rozliczanie depozytów mieszkańców;
8. spraw płacowych pracowników.


IV. Zakres działania radcy prawnego określony jest przepisami ustawy z dnia 06.07.1982 r. 
  o radcach prawnych (tj. DZ. U. z 2015 r. Nr 10, poz. 507).

V. Zakres działania psychologa, inspektora BHP i innych pracowników szczegółowo określają zakresty czynności.